Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále také „VOP“) upravují právní vztahy mezi společností Chytrýbalík s. r. o., IČ 02051664, se sídlem Nové sady 988/2, 60200 Brno-střed (dále také „Zasílatel“) a subjektem, se kterým uzavřela zasílatelskou smlouvu a obstarává pro něj vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky (dále také

„Příkazce“) určenému příjemci, případně poskytuje jiné služby s  přepravou zásilky související. Za provedené služby se příkazce zavazuje zaplatit zasílateli sjednanou odměnu dle smlouvy a těchto VOP.

Zasílatelská smlouva vzniká okamžikem, kdy zasílatel akceptuje požadavek příkazce (prostřednictvím aplikace na www.chytrybalik.cz) k provedení přepravy zásilky za podmínek určených příkazcem a souhlasí tím se všeobecnými podmínkami

Tyto VOP tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy, přičemž uzavřením takové smlouvy příkazce vyjadřuje souhlas s  jejich zněním a zavazuje se je dodržovat

II. Definice pojmů

1. ZASILATEL  - Chytrýbalík s.r.o.

2. PŘEPRAVCE- specializovaná přepravní společnost, která přepravu fyzicky zajišťuje(Geis, PPL, DPD, GLS, IN TIME(In Post), FOFR)

3. PŘÍKAZCE - zákazník, fyzická, nebo právnická osoba objednávající a platící přepravu na   www.chytrybalik.cz (nejčastěji to bývá odesílatel)

4. ODESÍLATEL  - fyzická osoba předávající zásilku kurýrovi(nemusí být shodná s příkazcem)

5. balík, nadrozměrný balík  - obálka, balík, řádně zabalený přepravovaný kus, nákladová jednotka

6. zásilka - balík, přepravovaný kus přičemž zásilka může být tvořena z více kusů(balíků) na jednoho příjemce pod jedním číslem objednávky.

7. Kurýr - pracovník přepravní společnosti(řidič), který zásilku vyzvedává u odesilatele, nebo doručuje příjemci

8. vnitrostátní balík - balík odeslaný a doručený na území ČR

9. mezinárodní balík - balík odeslaný z ČR doručovaný do Evropy a naopak

10. balící manuál - určuje podmínky správného balení balíku a zboží vyjmuté z přepravy >> www.chytrybalik.cz/jak-zabalit-balik

11.protokol o převzetí - doklad o předání balíku přepravci(různé formy dle vybraného přepravce)

III. Povinosti příkazce

1. příkazce musí zadat správné údaje o místě vyzvednutí/doručení do aplikace chytrybalik.cz

2. příkazce je povinen zajistit řádné zabalení a důkladné zajištění balíku viz. přepravní manuál

3. příkazce se zavazuje informovat příjemce o tom, že v případě ztráty části balíku, nebo poškození musí s doručujícím kurýrem sepsat škodní protokol, nebo mu nahlásit převzetí s výhradou(viditelné poškození balíku)

4. příkazce je povinen po dokončení objednávky uhradit přepravné pomocí platebních bran na www.chytrybalik.cz

5. Příkazce je povinen poskytnout zasílateli správné, úplné a srozumitelné údaje o zásilce, přičemž přebírající kurýr není v žádném případě povinen kontrolovat správnost

těchto údajů, adekvátnost balení ani na toto jakkoliv upozorňovat

IV. povinosti odesílatele

1. odesílatel je seznáme s tím, že musí být přítomen na adrese zadané příkazcem do aplikace chytrybalik.cz

2. odesílatel je povinen vyzvedávajícímu kurýrovi předat balík a podepsat protokol o převzetí balíku

3. odesílatel je povinen zkontrolovat správné polepení svých zásilek přepravními štítky, a zodpovídá tak za jejich případné prohození

4. odesílatel je povinen zásilku řádně zabalit do kartonu a je seznámen s přepravním manuálem: http://www.chytrybalik.cz/jak-zabalit-balik

5. odesílatel musí zajistit balík tak, aby na něm nebyl další přepravní štítek, v takovém případě se zříkáme odpovědnosti za problémy s tím spojené(ztráta, poškození, pozdní doručení)

V. povinosti zasílatele

1. zasilatel si vyhrazuje právo na změnu cen, jiných změn, zavádění nových služeb

2. termín doručení balíku je uveden jako předpokládaný(orientační) čas doručení a počítá se ode dne vyzvednutí zásilky u odesílatele, tento termín není garantovaný

3. omezení odpovědnosti - zasilatel na sebe bere odpovědnost za hodnotu ztracené, nebo poškozené zásilky:

-vnitrostátního balíku do hodnoty 50.000 Kč, je-li vina na straně přepravce(správné balení, přepravované zboží není v rozporu se zásilkami vyjmutými z přepravy)

- mezinárodního balíku odpovídáme za zásilku do hodnoty 10€/za každý kg zásilky, nejvýše však do udané hodnoty zásilky(toto bychom chtěli ošetřit, aby po nás zákazník nechtěl hodnotu nového zboží, v případě, že se jedná o věc použitou)

- zasilatel neodpovídá za finanční ani jiné škody(ušlý zisk) způsobené např. nevčasným doručením, nebo vyzvednutím zásilky, ztrátou a poškozením zásilky(balíku)

- jestliže je balík špatně zabalen, zabezpečen, nebo je v rozporu s přepravním manuálem, je zasilatel osvobozen od odpovědnosti za poškození, nebo nedoručení zásilky

VI.Dobírka

U balíku zasílaného na dobírku přepravce vybírá u příjemce hotovost  ve výší zadáné příkazcem při vyplňování objednávky přepravy na www.chytrybalik.cz (maximálně do výše: balík po CZ- 50.000 CZK, balík po SK-2000eur,balík do poštomatu - 2500kč ) a poukáže tuto částku na účet příkazce v souladu s těmito podmínkami.

Dobírkové částky budou zaslány na účet zadaný příkazcem do 4-9 pracovních dnů po jejich vybrání u CZK dobírek(tato lhůta je závislá na výběru přepravce viz. www.chytrybalik.cz/balik-na-dobirku) a do 4-12 pracovních
dnů po jejich vybrání u EUR dobírek vybraných na Slovensku(tato lhůta je závislá na výběru přepravce viz. www.chytrybalik.cz/balik-na-dobirku). Dobírková částka je směněna aktuálním kurzem Fio banky v den odeslání platby příkazci. Zasláním se rozumí den, kdy budou odepsány z  účtu zasílatele. Strany se dohodly, že pro případ prodlení příkazce s  úhradou pohledávek, se splatnost vybraných dobírek prodlužuje o dobu prodlení příkazce, tj. do zaplacení dlužných pohledávek ze strany příkazce.

Pokud příkazce zadá chybná dobírková data, zasilatel neručí za zaslání dobírky v řádném termínu a neodpovídá za žádné škody způsobené příkazci.

VII. Zásilky a balení

a) specifikace zásilek(balíků)

malý balík:

<30kg - maximální obvodová délka 300cm

          - nejdelší strana maximálně 200cm

výpočet obvodové délky: 1x délka + 2x šířka 2x výška


velký balík:

<50kg - maximální rozměry:  250cm x 80cm x 80cm

b) Balení zásilek

Příkazce, popř. odesílatel je povinen zásilku řádně zabalit tak, aby byl obsah zásilky zabezpečen proti poškození a proti pohybu uvnitř obalu. Obal musí umožňovat bezpečnou manipulaci.Zásilka nad 1 kg musí být v kartonu

se zásilkou jedné osobě, přepravu na válečkovém dopravníku a musí zabezpečit zásilku pro účely systémové silniční přepravy tak, aby bylo možné s ní nakládat běžnýmzpůsobem bez rizika poškození.

Součástí podmínek balení je návod je návod JAK ZABALIT BALÍK umístěn na >> http://www.chytrybalik.cz/jak-zabalit-balik

.

c)značení zásilek

každý balík musí odesílatel řádně označit informacemi o příjemci na přepravní obal, aby vyzvedávající kurýr mohl balíky jednoduše identifikovat a  označit správným přepravním štítkem.

příkazce je povinen odstranit ze zásilky všechna zavádějící sdělení, označení, adresy, případně dříve použité přepravní štítky, které nemají souvislost s přepravou dohodnutou se zasílatelem.

d) Zásilky vyjmuté z přepravy

-které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem (zejména s ohledem na jejich hmotnost, tvar a obsah);

-u kterých chybějí potřebné údaje o odesílateli nebo příjemci, nebo je jako dodací adresa uveden P. O. BOX;

-uvnitř obalu nezabezpečené proti pohybu;

-zjevně poškozené;

-obsahující předměty zvlášť vysoké hodnoty, zejména drahé kameny, perly, šperky, drahé kovy, umělecké předměty, starožitnosti, sbírky, bankovky, mince, platební

a jiné peněžní karty a ceniny, cenné papíry, nabíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, výherní losy a telefonní karty operátorů, poukázky a vstupenky,

apod.;

-jejichž obsah může způsobit škodu na majetku a zdraví (zejména výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy,

radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.) a zásilky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických

přípravcích, a Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR);překračující některý z parametrů produktů uvedených v „Specifikace zásilek“ v článku VII. těchto podmínek;

-obsahující barvy, lepidla a jiné tekuté látky, které mohou být při přepravě poškozeny nebo mohou poškodit či znehodnotit jiné zásilky, případně zařízení zasílatele;

-obsahující živá zvířata nebo pozůstatky lidí a zvířat, části těl nebo orgánů, zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty, infuze), odpad a obdobné předměty;

-obsahující předměty podléhající některému ze zvláštních režimů (režimy s podmínečným osvobozením od cla a režimy s hospodářským účinkem) dle nařízení rady

(EHS) č. 2913/92, ve znění pozdějších předpisů;

-obsahující předměty, které je nutno zvláštním způsobem chránit, nebo s nimiž je zapotřebí zvláštním způsobem nakládat;

-obsahující předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako například potraviny, živé rostliny, rychle se kazící a obdobné předměty;

-obsahující předměty a látky křehké či lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou například skleněné

výrobky, alkohol a jiné drahé tekutiny či látky ve skleněných lahvích nebo obdobných křehkých obalech, a obdobné předměty;

-obsahující jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle

platných předpisů nebo konkrétních okolností; jejichž povaha, obsah, vnější vzhled, vlastnosti, způsob zaslání či jejichž držení nebo nakládání s nimi je protiprávní či zakázané, zejména s ohledem na bezpečnost, veřejný pořádek a práva třetích osob;

-svazek více kusů balíků

Zásilku, která nesplňuje tyto VOP, je zasílatel oprávněn nedoručovat a vrátit zpět příkazci. Příkazce se zavazuje v tomto případě zaplatit zasílateli poplatek ve výši ceny přepravného dle aktuálně platného ceníku zasílatele. Příkazce zároveň odpovídá za případné škody způsobené zasílateli či třetím osobám tím, že mu

předá k přepravě zásilku, která je zabalena či označena v rozporu s těmito podmínkami.VIII. Platební podmínky

Možnosti platby - veškeré platby jsou prováděny pomocí on-line platebních bran(platební tlačítko- on-line převod, platba kartou, alternativní platební metody dostupné na www.chytrybalik.cz)

Příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli za poskytnuté služby odměnu dle aktuálního Ceníku zasílatele.

Všechny ceny uvedené na webu chytrybalik.cz jsou uvedeny včetně všech příplatků a DPH, není-li uvedeno jinak.

U vnitrostátních i zahraničních zásilek není v ceně zahrnuta případná zpětná přeprava zásilek na místo vyzvednutí.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IX. Přeprava

Vyzvednutí zásilky

-Zásilku určenou k přepravě přebírá přepravce na sjednaném místě svozu(zadáno ).

- termín vyzvednutí zásilky je uveden jako předpokládaný(orientační) čas vyzvednutí, tento termín není garantovaný

K vyzvednutí zásilkydochází na základě:

-zaplacené a dokončené objednávky příkazcem prostřednictvím webového formuláře na www.chytrybalik.cz, nebo mobilní aplikace

Doručení zásilky

- doručení vnitrostátní zásilky probíhá obvykle do následujícího pracovního dne, tento čas není garantovaný, jedná se o orientační čas doručení zásilky

- doručení mezinárodní zásilky probíhá v časovém rozmezí uvedeném u konkrétní destinace, tento čas není garantovaný, v případě importu je +1 pracovní den navíc, jedná se o orientační čas doručení zásilky

- Zásilka je doručena předáním osobě jednající za příjemce v místě doručení

- do přepravních časů se nepočítá den převzetí zásilky přepravcem, prodlení způsobené vyšší mocí nebo okolnostmi vyplývajícími z provozu, jakož i okolnostmi, které nemohl zasílatel odvrátit nebo předvídat

- při pokusu o doručení je příjemce obvykle avizován ze strany přepravce např. SMS, telefon, email

        Při nedoručení zásilky:

- jestliže se balík nepodaří doručit na první pokus, přepravce provádí další pokus o doručení, popř.třetí pokus.

- v případě odmítnutí zásilky příjemcem, nebo nemožného doručení je směřována na spediční sklad spol. Chytrýbalík s.r.o. Poté si může příkazce zadat novou objednávku přepravy na vrácení zásilky zpět.

- přepravce provádějící doručení zásilky není povinen účastnit se kontroly obsahu doručené zásilky

X. Odpovědnost zasilatele a příkazce za škodu na zásilce

Zasílatel odpovídá příkazci za škodu, kterou na přepravované zásilce způsobil. Zasílatel odpovídá pouze za škodu skutečnou a nikoliv za jakoukoliv další složku škody, jako je například případný ušlý zisk nebo jiné následné škody.

Balík po ČR:

Zasílatel odpovídá za skutečnou škodu vzniklou na přepravované zásilce po ČR pouze do výše až 50.000 CZK bez DPH (slovy padesát tisíc korun českých) za jednu zásilku(výše odpovědnosti je závislá na výběru přepravce)

Výše odpovědnosti u jednotlivých přepravců:

Výše pojištění balíků u jednotlivých přepravců:

GLS - až do výše 6 000 Kč

In Time - až do výše 50 000 Kč

Geis - až do výše 50 000 Kč

PPL - až do výše 50 000 Kč

Toptrans - až do výše 1 000 000 Kč

Balík do zahraničí:

Zasílatel odpovídá za skutečnou škodu vzniklou na přepravované zásilce z ČR do zahraničí pouze do výše 6.000 CZK bez DPH

(slovy šest tisíc korun českých) za jednu zásilku

Zásilky po ČR do hodnoty až 50.000 CZK, resp. až 6.000Kč u zásilek do zahraničí, jsou pojištěny v rámci ceny za doručení, nad tuto cenu je zasílatel povinen zásilku pojistit pouze v případě, že si příkazce připojištění objedná.

Příkazce je povinen před započetím přepravy sdělit zasílateli skutečnou hodnotu zásilky, pokud tato převyšuje 50.000 CZK, resp. 6.000Kč u zásilek do zahraničí  bez DPH, objednat si nebo zajistit její připojištění podle skutečné hodnoty zásilky. Pokud tak příkazce neučiní a tato skutečnost vyjde najevo, zasílatel se plně zprostí odpovědnosti za škodu. Jestliže příkazcem sdělená hodnota zásilky je nižší než skutečná, odpovídá zasílatel za škodu maximálně do výše sdělené příkazcem před započetím přepravy.

v případě ztráty zásilky:

čestné prohlášení odesílatele, kterým potvrdí obsah zásilky včetně uvedení jeho hodnoty, spolu s dokladem o pořizovací ceně zásilky;

faktura na částku odpovídající výši škody vystavená na zasílatele.

Zasílatel se rovněž zprostí odpovědnosti za škodu v případě, že vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví zasílatelských služeb,

nebo pokud bylo porušení jeho povinností způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

Zasílatel se dále zprostí odpovědnosti za škodu, pokud prokáže, že škoda byla způsobena příkazcem, odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky; vadou nebo

přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku; vadným obalem, na který zasílatel upozornil příkazce (odesílatele) při převzetí zásilky k přepravě. Pokud zasílatel

neupozornil na vadnost obalu, neodpovídá za škodu způsobenou na zásilce vadným obalem jen tehdy, jestliže nebyla vadnost či nevhodnost obalu zřejmá.
XI. Reklamace

Pouze příkazce je u zasilatele(chytrybalik.cz) oprávněný podat reklamaci a to písemně

Jestliže příkazce nedoručí zasilateli do 2 pracovních dnů ode dne vykonané služby písemné oznámení o způsobení škody, nenese Zasilatel vůči Objednavateli v žádném případě odpovědnost.

Jestliže příkazce/odesílatel poruší pravidla:

a) přepravního manuálu - balení zásilek

b)VII. b) těchto VOP nemá nárok na uplatnění reklamace

5. posouzení reklamace provádí přepravce, na základě tohoto rozhodnutí je zasilatel povinen s

příkazcem reklamační proces dořešit a uzavřít.

Příkazce je oprávněn písemně vytknout zasílateli vady poskytnutých služeb, nejpozději však do  2  pracovních dnů od okamžiku, kdy měla být zasílatelská služba

poskytnuta, jinak se má za to, že byla poskytnuta řádně. Vytknutí vady musí být provedeno písemně a musí v něm být uvedeno označení příslušné zasílatelské smlouvy,

předmětné zásilky, vytýkaná vada a označení nároku, který příkazce uplatňuje, jakož i uvedení zavinění zasílatele.

Příkazce je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky, ke které došlo během

přepravy.

Poškozením se rozumí změna stavu, kterou lze odstranit opravou, případně je-li možné věc i bez opravy používat k původnímu účelu. Zničením se rozumí stav, kdy věc

nelze opravit ani jí nelze použít k původnímu účelu. Při poškození zásilky představuje výše škody přiměřené náklady na opravu, které jsou nezbytné pro uvedení zásilky

do původního stavu (příkazce se zavazuje se zasílatelem výši nákladů na opravu předem projednat a odsouhlasit). Při ztrátě zásilky nebo její části představuje výše škody

hodnotu zásilky nebo její části, která byla ztracena.

Při určení výše náhrady škody se vychází z obvyklé ceny v době poškození nebo z pořizovací ceny s přihlédnutím ke stáří věci, jejímu opotřebení či vadám. Hodnotu zásilky

deklaruje příkazce pořizovací fakturou či jinou dokumentací tak, aby byla prokázána skutečná hodnota zásilky. V případě, že není možnost doložit pořizovací fakturu

či jinou dokumentaci, je za hodnotu zásilky považována cena obvyklá, za kterou lze danou věc pořídit na relevantním trhu. Nebude-li takto možné cenu určit, nebo se

strany na výši ceny nedohodnou, bude cena věci určena znaleckým posudkem zadaným zasílatelem a vypracovaným na náklady příkazce.

Příkazce je povinen zajistit, že si příjemce při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmém poškození znatelném na povrchu obalu zásilky, toto oznámí zasílateli. Další

manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příkazce povinen písemně oznámit zasílateli vznik škody bez

zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Na jakoukoliv později uplatněnou reklamaci nebude brán zřetel.

V případě mezinárodní zásilky dodatečná lhůta pro oznámení škody uvedená v předchozím odstavci neplatí. Příjemce je v těchto případech povinen zásilku zkontrolovat

při převzetí, na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

Příkazce je povinen umožnit zasílateli, aby se přesvědčil o rozsahu škody. Z těchto důvodů je příkazce povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno,

aby byl zachován obal zásilky, ve kterém byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo.

U poškozených zásilek je příkazce, příjemce i odesílatel povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny zasílatele. Zasílatel si vyhrazuje právo předmětnou

zásilku u příjemce nebo odesílatele vyzvednout z důvodu ohledání a příjemce nebo odesílatel je povinen mu předmětnou zásilku vydat.

Nárok na náhradu škody uplatňuje příkazce u zasílatele písemně na základě zasílatelem uznané reklamace (vzniklé škody). V opačném případě nárok na náhradu škody

zaniká. Pouhé oznámení vzniku škody není uplatněním nároku na náhradu škody. K uplatnění nároku na náhradu škody je příkazce povinen přiložit zejména následující

dokumenty, jinak nelze k jeho nároku přihlížet a nepovažuje se za včas a řádně uplatněný:

v případě poškození zásilky:

-doklad o pořizovací ceně zásilky a jejím obsahu;

-posudek servisu či jiné osoby, která provedla opravu zásilky, pokud byla zásilka po škodní události opravována, nebo vyžadují-li to okolnosti případu;

-faktura na částku odpovídající výši škody vystavená na zasílatele.

v případě ztráty zásilky:

čestné prohlášení odesílatele, kterým potvrdí obsah zásilky včetně uvedení jeho hodnoty, spolu s dokladem o pořizovací ceně zásilky;

faktura na částku odpovídající výši škody vystavená na zasílatele

Zasílatel je povinen se k uplatněnému nároku na náhradu škody vyjádřit nejpozději do 30 dnů od data jeho uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebyly

dodány zasílateli všechny podklady uvedené v předchozím odstavci. Stejně tak, jsou-li k vyřízení reklamace nezbytné podklady od orgánů činných v trestním řízení

či jiného orgánu či instituce, neběží lhůta pro vyřízení reklamace do té doby, než zasílatel takové podklady získá.

V případě, že podkladem pro stanovení hodnoty poškozeného či pohřešovaného obsahu zásilky je faktura v zahraniční měně, přepočítá se částka na této faktuře uvedená

dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou a platného ke dni převzetí zásilky k přepravě.

Za oprávněný nelze považovat nárok na náhradu škody týkající se částečné ztráty obsahu zásilky nebo poškození zásilky či její části, není-li oprávněnou osobou prokázáno

poškození obalu zásilky a dále není-li toto uvedeno i v zápisu o škodě.

Nárok na náhradu škody není příkazce oprávněn započítat proti nároku zasílatele na zaplacení odměny za poskytnuté služby.

V případě, že pohřešovaná zásilka, případně její část, je nalezena, považuje se nárok příkazce na náhradu škody na zásilce za uhrazený okamžikem, kdy příkazce nebo

příjemce získá možnost se zásilkou nakládat. Byla-li zásilka nalezena příkazcem nebo příjemcem, je o této skutečnosti příkazce povinen zasílatele písemně informovat.

Pokud byla škoda nebo její část před nalezením zásilky příkazci zasílatelem uhrazena, je příkazce povinen tuto částku zasílateli vrátit, případně po dohodě se zasílatelem

obsah zásilky vydat.

V případě souhlasu zasílatele s nárokem na náhradu škody u poškozené zásilky a s úhradou celé hodnoty poškozeného zboží zasílatelem je příkazce povinen odevzdat

poškozené zboží, které bylo předmětem reklamace, zasílateli. Příkazce je povinen předat poškozené zboží zasílateli nejpozději do dvou pracovních dnů od oznámení

souhlasu s nárokem.

Poruší-li příkazce některou svou povinnost uvedenou v tomto článku, zejména při uplatnění nároku na náhradu škody, má se za to, že škoda na zásilce, za kterou odpovídá

zasílatel, nevznikla

XII. Ochrana osobních údajů

Příkazce souhlasí s tím, aby zasílatel, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o ochraně osobních údajů”), zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje příkazce získané s apliakce chytrybalik.cz případně získané z jiných zdrojů souvisejících se

vzájemnou spoluprací, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování zasílatelských služeb.

Příkazce souhlasí s tím, aby zasílatel pro účely zlepšení kvality poskytovaných služeb, případně pro účely budoucího doložení obsahu telefonických objednávek svozů,

nahrával hovory uskutečněné na zákaznickou linku zasílatele.

Požádá-li příkazce zasílatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je zasílatel povinen v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mu informaci bez

zbytečného odkladu předat, a pokud příkazce zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných zasílatelem, případně nepřesnosti v dodržování obecně závazných právních

předpisů upravujících ochranu osobních údajů, je oprávněn žádat, aby zasílatel zjednal nápravu.

Příkazce se zavazuje zajistit souhlas odesílatele a příjemce zásilky se zpracováním osobních údajů ve  smyslu zákona o ochraně osobních údajů a splnění informační

povinnosti dle ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů v takovém rozsahu, aby zasílatel mohl řádně plnit povinnosti vyplývající z VOP. Pro tento případ se

příkazce, ve smyslu ust. § 725 a násl. obchodního zákoníku, dále zavazuje uhradit zasílateli jakoukoliv případnou škodu, která mu v souvislosti se zpracováním osobních

údajů odesílatelů či příjemců vznikne.XIII. Závěrečná ustanovení

Zasílatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit tyto VOP

Příkazce je povinen pravidelně sledovat internetové stránky www.chytrybalik.cz a seznamovat se s aktuálním zněním podmínek.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Chytrýbalík a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určenému Formuláři. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.